Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Västsvensk Logistik första handelsdag

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Västsvensk Logistik") har idag (2018-01-29) upptagits till handel på AktieTorget under kortnamnet VASLOG.

Västsvensk Logistik AB ("Västsvensk Logistik") är ett nybildat fastighetsbolag, vars portfölj består av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten, som har tre hyresgäster, förvärvades under december 2017 och omfattas till största del av KappAhls centrallager, distributionscenter och huvudkontor. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 48 064 kvadratmeter och hyresavtalen har en genomsnittlig återstående löptid om 9,5 år. Den totala hyresintäkten för helåret 2018 estimeras till cirka 40 MSEK

Bolaget och fastigheten förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning. Arctic Securities har varit initiativtagare, arrangör samt finansiell rådgivare för transaktionen.

Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på aktietorget.se samt på vastsvensklogistik.se.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs i emissionen: 100 SEK per aktie
Utestående aktier: 2,45 miljoner

Arctic Group är en oberoende leverantör av finansiella tjänster med kontor i Oslo, Stockholm, Houston, New York och Rio de Janeiro. Arctic Securities AS är en investmentbank med ett norskt arv och en växande internationell närvaro. Verksamheten består av aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp, fusioner samt fastighetstransaktioner.

Hestia grundades 2007 och är först med att leverera fastighetsförvaltning med öppenhet och flexibilitet. Hestia har idag 200 medarbetare som levererar tjänster till fastigheter med en total yta på nästan 4 miljoner kvadratmeter belägna på 40-talet orter i Norden. Bland Hestias kunder finns bland andra Savills IM, Schroders, LO och Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Hestia ingår i Realia-koncernen som har 2 000 medarbetare i Norden och Baltikum.

Stockholm 2018-01-29

För mer information vänligen kontakta:

Lars Blanke, VD
+46 (0)709- 59 46 78
[email protected]

eller gå in på bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se