Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Västsvensk Logistik AB (publ) har ingått avtal om försäljning av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") med Revelop V AB ("Revelop") om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal ("Fastigheten"). Avtalet är bindande för Revelop och fullt finansierat. Revelop har tecknat en s.k. M&A försäkring för affären innebärande möjlighet till snabbare utskiftning av Bolagets tillgångar till aktieägarna.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i Västsvensk Logistik Propco AB baseras på ett underliggande fastighetsvärde för fastigheten Hästägaren 3 om 665 miljoner kronor före avdrag för latent skatt och före bokslutstekniska avdrag och tillägg. Det bör noteras att den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas efter tillträdet och baseras på tillträdesbokslut i dotterbolaget. Revelop har tecknat en s.k. M&A försäkring för affären innebärande möjlighet till snabbare utskiftning av Bolagets tillgångar till aktieägarna. Utöver sedvanliga avtalsvillkor är försäljningen villkorad av att en extra bolagsstämma i Bolaget godkänner affären och därvid beslutar om erforderlig ändring av bolagsordningen senast den 15 mars 2022. Om bolagsstämman inte godkänner affären inom nämnda tid eller om ändringen av bolagsordningen inte registrerats av Bolagsverket senast den 31 juli 2022 upphör avtalet automatiskt att gälla.

Den preliminära köpeskillingen motsvarar cirka 109 kronor per aktie i Bolaget efter marknadsmässig hantering för latent skatt och återbetalning av lån. Köpeskillingen motsvarar en premie på 16% jämfört med Bolagets justerade substansvärde (NNNAV) och en premie på 24% jämfört med den volymviktade aktiekursen de senaste tre månaderna. Bolagets nettobehållning efter uppskattade avtalade transaktions- och rådgivningskostnader uppgår till 106 kronor per aktie.  Avyttringen innebär att den totala avkastningen på Bolagets aktie, för den som köpte aktien vid noteringen på Spotlight i början av 2018 och har behållit aktien sedan dess, uppgår till cirka 24%, inklusive den på årsstämman 2021 beslutade utdelningen. De sista två kvarstående utdelningar kommer att föreslås att betalas ut i förtid under första kvartalet 2022.

Enligt styrelsens bedömning har köparen vid behov större möjligheter att utveckla Fastigheten jämfört med Bolaget som är ett enfastighetsbolag. Marknaden för logistikfastigheter är god och styrelsen bedömer att tidpunkten för försäljningen är utmärkt, med tanke både på ökade inflationsförväntningarna och trolig framtida ränteuppgång i samband med bolagets kommande refinansiering i slutet av 2022.

Styrelsen i bolaget rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen.

Styrelsen avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av affären. Förutsatt att bolagsstämman godkänner affären, beräknas affären genomföras under första kvartalet 2022.

Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner affären och att affären slutförs har styrelsen för avsikt att verka för att Bolagets samtliga tillgångar skiftas ut till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Givet att affären godkänns av bolagsstämman kommer styrelsen så snart som möjligt att återkomma med mer information om formerna och tidplanen för sådan utskiftning. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid en bolagsstämma.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maarit Nordmark, VD
+46 70 688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

 

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Västsvensk Logistik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2021 kl 23:30