Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Västsvensk Logistik AB (publ) har idag slutfört försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V AB. Styrelsen har för avsikt att verka för att Bolagets tillgångar utskiftas till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid bolagsstämma.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget ingått avtal om försäljning av dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V AB. Försäljningen har idag slutförts genom att köparen har tillträtt aktierna i dotterbolaget och betalat köpeskillingen.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i Västsvensk Logistik Propco AB baseras på ett underliggande fastighetsvärde för fastigheten Hästägaren 3 om 665 miljoner kronor före avdrag för latent skatt och före bokslutstekniska avdrag och tillägg. Det bör noteras att den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas efter tillträdet och baseras på tillträdesbokslut i dotterbolaget.

Den preliminära köpeskillingen motsvarar cirka 109 kronor per aktie i Bolaget efter marknadsmässig hantering för latent skatt och återbetalning av lån. Köpeskillingen motsvarar en premie på 16% jämfört med Bolagets justerade substansvärde (NNNAV) och en premie på 24% jämfört med den volymviktade aktiekursen under de närmaste tre månaderna till och med avtalsdagen den 22 december 2021. Bolagets nettobehållning efter uppskattade avtalade transaktions- och rådgivningskostnader uppgår till 106 kronor per aktie. Avyttringen innebär att den totala avkastningen på Bolagets aktie, för den som köpte aktien vid noteringen på Spotlight i början av 2018 och har behållit aktien sedan dess, uppgår till cirka 24%, inklusive den på årsstämman 2021 beslutade utdelningen.

Som tidigare kommunicerats, beslutade bolagsstämman den 27 januari 2022 att tidigarelägga utbetalningen av tidigare beslutad utdelning om totalt 3 185 000 kr med avstämningsdag den 7 juni 2022 till den 7 mars 2022 vilket innebär att ett belopp om totalt 6 370 000 kr betalas med avstämningsdag den 7 mars 2022, dvs. 2 kronor och 60 öre per aktie.

I och med att försäljningen av dotterbolaget är genomförd bedriver Bolaget inte längre någon verksamhet och styrelsen bedömer därför att Bolaget inte längre uppfyller noteringskraven på Spotlight Stock Market. Styrelsen har för avsikt att inför Bolagets årsstämma under tredje kvartalet 2022 föreslå aktieägarna att Bolagets samtliga tillgångar, efter avvecklingskostnader, skiftas ut till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt samt att Bolaget därefter avvecklas genom frivillig likvidation och att Bolagets aktier avnoteras från Spotlight Stock Market i samband med detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Maarit Nordmark, VD
+46 70 688 63 83
[email protected] 

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") är ett svenskt bolag som fram till den 22 februari 2022 indirekt ägde, förvaltade och hyrde ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.