Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kvartalsrapport 1 augusti 2021 - 31 oktober 2021

ANDRA KVARTALET 2021-08-01-2021-10-31

  • Hyresintäkter 9 955 (9 953) Tkr.
  • Driftnetto 9 615 (9 283) Tkr.
  • Underhållskostnader 10 (259) Tkr.
  • Förvaltningsresultat 5 994 (5 747) Tkr.
  • Förvaltningsresultat/aktie 2,45 (2,35) kr.
  • Resultat efter skatt 4 740 (4 445) Tkr.
  • Resultat per aktie 1,93 (1,81) kr.
  • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 (-81) Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VÄSTSVENSK LOGISTK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB.

Fastigheten är uthyrd till KappAhl Sverige AB. Vakansen är 3%.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Bolagets verksamhet har stabiliserats efter den coronakrisens påverkan för verksamheten under 2020. Mindre underhållsåtgärder utförs löpande i samarbete med hyresgästen. Vi ser fram emot år 2022 med fortsatt ordinarie verksamhet på fastigheten. För närvarande pågår två underhållsupphandlingar gällande dels lagning av ett mindre ventilationsaggregat och dels lagning av asfaltskador utanför logistikanläggningen. Kostnaderna för dessa två åtgärder uppskattas att uppgå till 400 Tkr totalt.

Maarit Nordmark
VD

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport nov 2021 - jan 2022                                                      2022-03-31

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]           

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Filer för nedladdning