Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma Västsvensk Logistik

Vid extra bolagsstämma i Västsvensk Logistik AB (publ) tisdagen den 20 mars 2018 beslutades i enlighet med framlagt förslag att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra utan suppleanter och att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 225 000 kronor, varav 75 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna. Därtill beslutade extra bolagsstämman att genom nyval utse Per-Åke Agnevik, Stefan Björkqvist, Peter Bredelius och Per-Olof Persson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per-Olof Persson valdes till styrelsens ordförande. Extra bolagsstämman beslutade att tidigare styrelseledamöter Daniel Andersson, Johan Ekman och Rebecka Hermansson inte skulle omväljas.

20 mars 2018

Västsvensk Logistik AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Blanke, VD, +46 (0)709- 59 46 78, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018 kl.14:30 CET. Denna information är sådan information som Västsvensk Logistik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kort om Västsvensk Logistik

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett nybildat fastighetsbolag, vars portfölj består av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten, som har tre hyresgäster, förvärvades under januari 2018 och omfattas till största del av KappAhls centrallager, distributionscenter och huvudkontor. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 48 064 kvadratmeter och hyresavtalen har en genomsnittlig återstående löptid om 9,5 år. Den totala hyresintäkten för helåret 2018 estimeras till cirka 40 MSEK.

Bolaget och fastigheten förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget.