Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Revisionsberättelse för årsredovisning 2020/2021 publicerat

Årsredovisning för Västsvensk Logistik AB (publ) för år 2020/2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Årsredovisningen har i dag kompletteras med revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är utan anmärkningar och har publicerats separat på hemsidan. 

www.vastsvensklogistik.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+46 701 69 64 01
[email protected] 

Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
[email protected] 

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.