Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kvartalsrapport 1 november 2019 - 31 januari 2020

TREDJE KVARTALET 2019-11-01-2020-01-31

 • Hyresintäkter 10 231 (9 946) Tkr.
 • Driftnetto 9 781 (8 738) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 477 (5 074) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,64 (2,07) kr.
 • Resultat efter skatt 4 850 (3 978) Tkr.
 • Resultat per aktie 1,98 (1,62) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -281 (0) Tkr.

NIO MÅNADER 2019-05-01-2020-01-31

 • Hyresintäkter 30 634 (29 852) Tkr.
 • Driftnetto 27 323 (27 334) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 17 374 (17 115) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 7,09 (6,99) kr.
 • Resultat efter skatt 10 695 (13 411) Tkr.
 • Resultat per aktie 4,37 (5,47) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -2 946 (0) Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolagets ledning och styrelse följer utvecklingen avseende coronaviruset Covid-19 och utvärderar i vilken utsträckning detta kan komma att påverka företagets verksamhet på kort och lång sikt. I dagsläget går det inte att göra en uttömmande bedömning i vilken omfattning detta eventuellt kan påverka verksamheten.

  Uthyrningshastigheten för de två mindre lokalerna, som tomställs 30 april respektive 30 juni, påverkas sannolikt av den pågående coronakrisen. Hyran från dessa lokaler motsvarar ca 3 % av bolagets intäkter. KappAhls hyra garanteras av en moderbolagsgaranti.

VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Vi har ett gott samarbete med KappAhl och fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans. För närvarande pågår bl.a. en installation av en sprinklercistern som beräknas tas i bruk under våren. Resterande projekt som varit aktuella under 2019 är slutförda. Inga nya större underhållsåtgärder planeras för närvarande.

Båda mindre hyresgästerna vars sammanlagda yta upptar ca 3% av huset har meddelat att de ska flytta. KappAhl har beslutat att de inte kommer att använda sin förtursrätt till de kommande tomma lokalerna i den separata delen av kontorsbyggnaden som kallas Glaxo-huset. Hestia har i uppdrag att hyra ut lokalerna till en ny hyresgäst.

Det pågående coronautbrottet påverkar både oss och KappAhl. I skrivande stund är det dock för tidigt att uttala oss om hur allvarliga konsekvenserna blir. Det beror mycket på hur utdraget händelseloppet blir och på vilket sätt de nordiska länderna påverkas. Retailförsäljningen har minskat kraftigt men det är för tidigt att se påverkan på onlinehandeln under vårförsäljningen. KappAhls hyra garanteras av moderbolaget. Vi räknar dock med att i och med det pågående utbrottet tar det längre tid än beräknat att hyra ut de mindre lokalerna som tomställs under kommande tre månaderna.

Vi ser fram emot ett nytt kalenderår med en nöjd hyresgäst.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké maj 2019 - april 2020              2020-06-29

UTBETALNINGAR AV UTDELNING

 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning       2020-05-13
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning    2020-05-14
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning                          2020-05-15
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear                          2020-05-20

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ),
+46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se