Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kvartalsrapport 1 maj 2021 - 31 juli 2021

FÖRSTA KVARTALET 2021-05-01-2021-07-31

  • Hyresintäkter 9 978 (10 026) Tkr.
  • Driftnetto 9 566 (9 509) Tkr.
  • Underhållskostnader 50 (158) Tkr.
  • Förvaltningsresultat 6 103 (6 174) Tkr.
  • Förvaltningsresultat/aktie 2,49 (2,52) kr.
  • Resultat efter skatt 4 775 (-1 802) Tkr.
  • Resultat per aktie 1,95 (-0,74) kr.
  • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 (-6 650) Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Bolaget har på årsstämma den 31 augusti 2021 beslutat om utdelning till aktieägarna om totalt 5,25 kr per aktie för räkenskapsåret 2020-05-01-2021-04-30.

VÄSTSVENSK LOGISTK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB.

Fastigheten är uthyrd till KappAhl Sverige AB. Vakansen är 3%.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Bolaget har nyligen publicerat årsredovisningen och genomfört ordinarie bolagsstämma, som beslutade att återuppta utdelningarna, om än på något lägre nivå än innan coronakrisen.

Coronakrisen är ännu inte över men hyresgästen har stabil verksamhet och samarbetet mellan hyresgästen och hyresvärden fungerar mycket väl. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Maarit Nordmark
VD

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport aug 2021 - okt 2021                                                      2021-12-17

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]          

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se