Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kvartalsrapport 1 maj 2018 - 31 januari 2019

TREDJE KVARTALET 2018-11-01-2019-01-31 

 • Hyresintäkter 9 946 Tkr.
 • Driftnetto 8 738 Tkr.
 • Hörvaltningsresultat 5 074 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,07 kr.
 • Resultat efter skatt 3 978 Tkr.
 • Resultat per aktie 1,62 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 (0) Tkr.

NIO MÅNADER 2018-05-01-2019-01-31

 • Hyresintäkter 29 852 Tkr.
 • Driftnetto 27 334 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 17 115 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 6,99 kr.
 • Resultat efter skatt 13 411 Tkr.
 • Resultat per aktie 5,47 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter balansdagen.

VÄSTSVENSK LOGISTK I KORTHET 

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som sedan fusionen med Västsvensk Bidco AB är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Bolagets verksamhet ligger i linje med den bolagsbeskrivning som finns på bolagets hemsida. Vi har ett gott samarbete med hyresgästerna och fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans. I år kommer vi installera en sprinklercistern.

FASTIGHETEN

Fastigheten innehas med äganderätt och utgörs av en logistikbyggnad och en kontorsbyggnad belägna i Mölndal, cirka 12 km från centrala Göteborg. Den totala uthyrbara ytan uppgår till 48,064 m2, varav 39,042 m2 utgörs av logistikytor och 9,022 m2 av kontorsytor. Byggnaderna uppfördes 1981 och byggdes ut 2002. Den totala tomtytan uppgår till 53 192 m2.

Fastighetens läge lämpar sig väl för logistikändamål då mikroläget, med närhet till motorvägarna E6 samt E20, möjliggör leverans till kunder via såväl lastbil, tåg, båt samt flyg. Det direkta närområdet har under senare år sett ökad aktivitet inom bostadsutveckling och enligt Mölndal Kommun uppskattas att cirka 11 000 nya bostäder kommer byggas inom de närmaste 10 åren.

HYRESAVTAL

Fastigheten är uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerar 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. KappAhl använder fastigheten som sitt centrallager och huvudkontor och tillgodoser 360 butiker med varor i fyra länder samt e-handel genom fastigheten.

KappAhls hyreskontrakt löper t.o.m. oktober 2027 med en ömsesidig uppsägningstid på 12 månader och de två mindre kontorshyreskontrakten löper t.o.m. april resp. juni 2020.

Hyresvärdet för 2019 uppgår till 39 756 Tkr exklusive fastighetsskatt. KappAhls bashyra justeras med 90% av förändringen av KPI med basår 2012. 

 KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 1 MAJ - 31 OKTOBER 2018 

Generellt Västsvensk Logistik AB bildades 27 oktober 2017 och var vilande fram till att fastigheten förvärvades i januari 2018. Historiska jämförelsetal för perioden saknas.

Intäkter Koncernens hyresintäkter uppgick under perioden 1 maj 2018 - 31 januari 2019 till 29 852 Tkr inklusive utdebiterad fastighetsskatt om 646 Tkr.
Kostnader Fastighetskostnader inklusive kostnader för underhåll uppgick för perioden till 2 517 Tkr, vilket motsvarar 52,37 kr/kvm. Underhållskostnaderna uppgick till 1 608 Tkr.

KappAhl Sverige AB har eget avtal för el och övriga mediakostnader. Därutöver faller största delen av driftkostnader och löpande underhåll på hyresgästen.

De centrala administrationskostnaderna under perioden uppgick till 1 974 Tkr.

Finansiella kostnader Finansiella kostnader netto för de första 9 månaderna uppgick till 8 245 Tkr, varav räntekostnader på fastighetslån 7 562 Tkr.

Värdeförändringar Fastighetens orealiserade värdeförändring för perioden uppgår till 0 Tkr. Under året genomförda investeringar uppgår till 0 Tkr.

Skatt Koncernen redovisar en uppskjuten skattekostnad på -671 Tkr, varav -893 Tkr är hänförlig till förändring i temporära skillnader och 222 Tkr är avser förändring i underskottsavdrag. Koncernen redovisar en verklig skatt om -3 033 Tkr.

Resultat Förvaltningsresultatet, dvs resultat exklusive värdeförändringar, uppgick för perioden 1 maj 2018 till 31 januari 2019 till 17 115 Tkr. Detta motsvarar 6,99 kr per aktie. Periodens resultat efter skatt uppgick till 13 411 Tkr, motsvarande 5,47 kr per aktie.


INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 397 Tkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 Tkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -13 045 Tkr. Periodens kassaflöde uppgick netto till -648 Tkr.

FINANSIERING

Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 251 673 Tkr. Beslutad med ännu ej utbetald utdelning om 9 800 Tkr, motsvarande 4,00 kr per aktie har skuldförts.

Räntebärande skulder I samband med förvärvet av fastigheten tecknade bolagets indirekta dotterbolag, Västsvensk Logistik Propco AB ("Propco"), ett femårigt kreditavtal med Deutsche Pfandbriefbank AG. Lånebeloppet uppgår till 400 000 Tkr.

Lånet löper med en fast årlig ränta på 2,485%. Den årliga amorteringen uppgår till 1% av lånebeloppet (4 000 Tkr) med kvartalsvis betalning och redovisas som kortfristig skuld. Vid utgången av perioden uppgick låneskulden till 396 000 Tkr.

Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor rörande belåningsgrad och räntetäckningsgrad.

Likviditet Bolagets räntebärande tillgångar den 31 januari 2019 uppgick till 23 063 Tkr.

Tillgänglig likviditet inkluderar förskottshyra med 4 231 Tkr. Bolaget har även en upplupen skuld avseende ränta på fastighetslån som uppgår till 431 Tkr.

FASTIGHETENS MARKNADSVÄRDE

Bolaget upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards, IFRS. Västsvensk Logistik har valt att redovisa fastigheten till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden. CBRE har genomfört en marknadsvärdering av fastigheten med värdetidpunkt 2018-04-30. Värdet har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

Kassaflödesanalysen ger ett marknadsvärde för fastigheten Hästägaren 3 vid värdetidpunkten den 30 april 2018 om 645 mkr motsvarande 13 420 kr/kvm.

Inga värdepåverkande investeringar har genomförts under perioden, varför det redovisade fastighetsvärdet uppgår till 645 000 Tkr vid periodens utgång, vilket resulterar i en orealiserad värdeförändring om 0 Tkr för perioden.

AKTIEN OCH ÄGARNA

Västsvensk Logistik noterades på Spotlight Stock Market (fd Aktietorget) den 29 januari 2018. Bolaget har avtal med Sedermera Fondkommission som likviditetsgarant.

Kursen den 31 januari 2019 uppgick till 105,50 kr vilket motsvarar ett börsvärde på 258 475 Tkr. Kursen vid nyemissionen var 100 kr per aktie. Antal utestående aktier uppgår till 2 450 000.

Styrelsens och ledningens ägande redovisas på hemsidan.

RISKER OCH RISKHANTERING

Västsvensk Logistik AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer.

Inga förändringar bedöms ha skett gällande bolagets riskfaktorer vilka återfinns på sidan 28 i bolagets årsredovisning för 2017.

ORGANISATION OCH JURIDISK STRUKTUR

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB (publ).

Västsvensk förvaltas av en extern leverantör, Hestia Fastighetsförvaltning AB. Samtliga ledande befattningar i Västsvensk (vd, finanschef och förvaltningschef) innehas av personal anställd i eller kontrakterad av Hestia. Därtill har bolaget avtal om teknisk förvaltning med Hestia Fastighetsförvaltning AB.

 SEGMENTRAPPORTERING

Västsvensk Logistik bedriver verksamhet inom endast ett segment, fastigheten Hästägaren 3 i Göteborg.
NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Till Västsvensk Logistik AB:s närstående hör styrelseledamoten Stefan Björkqvist som har ett indirekt ägande i Investmentaktiebolaget Cyclops AB vilket är delägare i Hestia Fastighetsförvaltning AB:s moderbolag.

Interna transaktioner mellan moder- och dotterföretag har eliminerats i koncernen.
REVISION

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké maj 2018 - april 2019 2019-06-28

 • UTBETALNINGAR AV UTDELNING
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-05-16 Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-05-17 
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-05-20
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-05-23

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ) +46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ), + 46 70-169 64 01, [email protected]

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se