Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kvartalsrapport 1 augusti 2020 - 31 oktober 2020

ANDRA KVARTALET 2020-08-01-2020-10-31

 • Hyresintäkter 9 953 (10 248) Tkr.
 • Driftnetto 9 283 (8 801) Tkr.
 • Underhållskostnader 259 (1 099) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 5 747 (5 349) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,35 (2,18) kr.
 • Resultat efter skatt 4 445 (3 818) Tkr.
 • Resultat per aktie 1,81 (1,56) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -81 (-319) Tkr.

FÖRSTA HALVÅRET 2020-05-01-2020-10-31

 • Hyresintäkter 19 980 (20 403) Tkr.
 • Driftnetto 18 792 (17 542) Tkr.
 • Underhållskostnader 417 (2 114) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 11 921 (10 897) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 4,87 (4,45) kr.
 • Resultat efter skatt 2 643 (5 845) Tkr.
 • Resultat per aktie 1,08 (2,39) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -6 731 (-2 665) Tkr. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

Bolaget äger en fastighet med två byggnader och har en hyresgäst, KappAhl. Hyresgästen har påverkats negativt av coronakrisen. Under våren fördes därför diskussioner mellan hyresvärden och hyresgästen. Diskussionerna resulterade i anstånd av två halva månadshyror till den 31 augusti 2020. KappAhl har betalat anståndet enligt avtal och har inga hyresskulder. Det pågår inte heller några diskussioner om hyreslättnader framöver.

Den ekonomiska vakansen är cirka tre procent. De vakanta lokalerna är i bra skick och uthyrningsarbete pågår. Viss tak- och fasadrenovering är planerat för åren 2021 - 2022. Bolagets kassa har behövt förstärkas, vilket varit anledning till att den enhälliga årsstämman fattade beslutet om att stoppa utdelningen tillfälligt. Den ena anledningen har varit de omfattande oförutsedda underhållsutgifterna för byte av samtliga ventilationsaggregat och tillbyggnad av sprinklertank, som bolaget har bekostat från kassan. Den andra anledningen har varit den oförutsägbara coronakrisen och dess eventuella påverkan, både på hyresgästen och på fastighetsmarknaden som helhet.

Styrelsen och ledningen utgår från att när krisens slut kan skönjas och marknaden för både fastigheter och detaljhandeln återställts, kommer även utdelningarna fortsätta. Där är vi inte ännu. Bolaget avser att återkomma till utdelningsfrågan i samband med bokslutskommunikén för det pågående räkenskapsåret. Ordinarie stämman avses hållas i augusti 2021 och förhoppningen är att coronakrisens slut kommer då vara i antågande. KappAhl har ett långt hyreskontrakt med bolaget. Vi har ett gott samarbete med hyresgästen och fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans.

Maarit Nordmark
VD

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport nov 2020 - jan 2021                                                      2021-03-26

Stockholm den 18 december 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, [email protected]  

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

VÄSTSVENSK LOGISTK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Fastigheten har under året varit uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerat 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. De två mindre kontorshyreskontrakten har löpt till april respektive juni 2020.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.