Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll extra bolagsstämma den 28 april 2020 i Stockholm

Stämman beslutade av försiktighetsskäl, i enlighet med styrelsens förslag, att senarelägga utbetalningen av utdelningen om totalt 4 287 500 kr med avstämningsdag den 15 maj 2020. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för denna utdelning, dock att avstämningsdagen inte får infalla senare än dagen för nästkommande årsstämma i bolaget. Styrelsens beslut om fastställande av avstämningsdag kommer att offentliggöras i god tid före avstämningsdagen i fråga. Styrelsen kommer också i god tid att publicera dagen för nästkommande årsstämma i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market med Spotlight som certified adviser.