Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll extra bolagsstämma den 28 april 2020 i Stockholm

Stämman beslutade av försiktighetsskäl, i enlighet med styrelsens förslag, att senarelägga utbetalningen av utdelningen om totalt 4 287 500 kr med avstämningsdag den 15 maj 2020. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för denna utdelning, dock att avstämningsdagen inte får infalla senare än dagen för nästkommande årsstämma i bolaget. Styrelsens beslut om fastställande av avstämningsdag kommer att offentliggöras i god tid före avstämningsdagen i fråga. Styrelsen kommer också i god tid att publicera dagen för nästkommande årsstämma i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market med Spotlight som certified adviser.