Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 22 augusti 2022 i Stockholm, varvid det bland annat beslutades om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande samt om att ansöka om avnotering och om frivillig likvidation av bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

Vid stämman fastställdes bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 1 maj 2021 - 30 april 2022 samt beviljades ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret.

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik, Peter Bredelius, Lennart Karlsson och Carl Janson. Som styrelsens ordförande omvaldes Per-Olof Persson. Stämman beslutade om ett styrelsearvode på sammantaget 400 000 kr fördelat enligt följande (med 1/12 per månad): Ordföranden 100 000 kr och övriga fyra ledamöter 75 000 kr vardera.  

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade om en uppdelning (split) av bolagets aktier innebärande att en (1) befintlig aktie delas i fyra (4) aktier, varav tre (3) benämns inlösenaktier. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelningen beslutades vara den 31 augusti 2022. Baserat på avstämningsdagen kommer den sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla den 29 augusti 2022 och första dagen för handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier att infalla den 30 augusti 2022.

Stämman beslutade även att minska bolagets aktiekapital med 1 837 500 kronor (minskningsbeloppet) för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske genom inlösen av 7 350 000 aktier (dvs. samtliga inlösenaktier). Handel i inlösenaktierna beräknas ske på Spotlight Stock Market under tiden från och med den 1 september 2022 till och med den 15 september 2022.

För varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla ett belopp om 34,55 kronor, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 253 942 500 kronor. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenbeloppet ska vara 19 september 2022. Betalning av inlösenbeloppet kommer att verkställas av Euroclear Sweden AB och beräknas ske omkring den 22 september 2022.

Stämman beslutade också att bolagets aktiekapital ska återställas till sin nuvarande nivå genom fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 1 837 500  kronor till dess nuvarande nivå om 2 450 000 kronor utan utgivande av nya aktier. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska överföras från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras samtidigt med minskningen av aktiekapitalet. Ytterligare information om förfarandet finns på bolagets hemsida. Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att ansöka om avnotering bolagets aktier från Spotlight Stock Market.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen med advokat Linda Schenholm som föreslagen likvidator. Beslutet ska gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Stämman beslutade även om att uppdra åt styrelsen eller den styrelsen bemyndigar att anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket i anslutning till avnoteringen, som beräknas ske i slutet av september 2022.

Den preliminära bedömningen är att bolagets tillgångar beräknas uppgå till cirka 4 Mkr efter det att det automatiska inlösenförfarandet genomförts, vilket belopp beräknas täcka likvidationskostnaderna och en reserv för oförutsedda kostnader. Skifte av eventuella kvarvarande medel kan sannolikt ske i samband med att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark
+46 70- 688 63 83
[email protected] 

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt ägde, förvaltade och hyrde ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Retta AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.