Nyheter

Kommuniké från årsstämma

Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman 2021 endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Vid stämman fastställdes bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 1 maj 2020 - 30 april 2021 samt beviljades ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 5,25 kr per aktie dvs. sammanlagt 12 862 500 kr för räkenskapsåret 2020-2021. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen med 1,35 kr per aktie vid det första tillfället och 1,30 kr per aktie vid resterande tre tillfällen. Det föreslås att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 6 september 2021, 6 december 2021, 7 mars 2022 och 7 juni 2022.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik, Peter Bredelius, Lennart Karlsson och Carl Janson. Som styrelsens ordförande omvaldes Per-Olof Persson. Stämman beslutade om ett styrelsearvode på sammantaget 400 000 kr fördelat enligt följande: Ordföranden 100 000 kr och övriga fyra ledamöter 75 000 kr vardera.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark
+46 70- 688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.