Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 16 augusti 2018 i Stockholm

Vid stämman fastställdes bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 27 oktober 2017 - 30 april 2018. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 8 kr och 10 öre per aktie, dvs. sammanlagt 19 845 000 kr, att betalas ut vid fyra tillfällen om 2 kr och 10 öre per aktie vid första tillfället, dvs. sammanlagt 5 145 000 kr och därefter med 2 kr per aktie vid efterföljande tre utbetalningstillfällen, dvs. sammanlagt 4 900 000 kr per utdelningstillfälle. Avstämningsdagarna är den 20 augusti 2018, den 19 november 2018, den 18 februari 2019 samt den 20 maj 2019. Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för perioden.

Till styrelseledamöter utsågs Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik, Stefan Björkqvist och Peter Bredelius (omval av samtliga) samt Per-Olof Persson som styrelseordförande (omval). Stämman beslutade om ett styrelsearvode på sammantaget 225 000 kr fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kr och övriga tre ledamöter 50 000 kr vardera.

2018-08-16

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maarit Nordmark, VD

+46 706 88 63 83

[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se  

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market (f.d. Aktietorget).