Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 31 augusti 2021. Årsstämman kommer att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 23 augusti 2021 och
 2. anmäla sig för deltagande i stämman genom att avge poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast måndagen den 30 augusti 2021.

Poströstning (förhandsröstning)

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se. Formuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, måste vara Västsvensk Logistik AB (publ) tillhanda senast måndagen den 30 augusti 2021. Formuläret i original samt eventuella behörighetshandlingar kan skickas med post till Västsvensk Logistik AB (publ), Att: Caroline Whitelocke, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller så kan ifyllt och undertecknat formulär samt eventuella behörighetshandlingar skickas med e-post till [email protected]

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 31 augusti 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 23 augusti 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 25 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.vastsvensklogistik.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. avstämningsdagar för vinstutdelning för det fall att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning
  4. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 10. Beslut om styrelsearvode
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Beslut om revisorsarvode
 13. Val av revisionsbolag eller revisorer
 14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår advokat Cecilia Lohmander från Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå som ordförande vid årsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, samt kontrollerad av justeringspersonen.

Val av justeringsperson (ärende 5)

Styrelsen föreslår Håkan Lundberg, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Dispositioner beträffande bolagets resultat och beslut om avstämningsdagar (ärende 8.b och c)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 5,25 kr per aktie dvs. sammanlagt 12 862 500 kr för räkenskapsåret 2020-2021. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen med 1,35 kr per aktie vid det första tillfället och 1,30 kr per aktie vid resterande tre tillfällen. Det föreslås att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 6 september 2021, 6 december 2021, 7 mars 2022 och 7 juni 2022.

Styrelse och revisor (ärendena 9 - 13)

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och ingen suppleant (ärende 9).

Styrelsearvode på sammantaget 400 000 kr för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 100 000 kr samt övriga fyra ledamöter 75 000 kr vardera (ärende 10).

Styrelsen föreslår omval av Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik, Peter Bredelius, Lennart Karlsson och Carl Janson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma; Per-Olof Persson föreslås väljas om till styrelsens ordförande (ärende 11).

Arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 12). Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat avsikten att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor (ärende 13).

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 450 000 aktier, motsvarande 2 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast lördagen den 21 augusti 2021, via mail eller post till Caroline Whitelocke. Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på www.vastsvensklogistik.se och på bolagets kontor senast torsdagen den 26 augusti 2021 och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Dokumentation

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2020 - 30 april 2021 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 10 augusti 2021, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.vastsvensklogistik.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm den 21 juli 2021
VÄSTSVENSK LOGISTIK AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark
+46 70- 688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.