Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 oktober 2020 klockan 15.00 på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 september 2020, och

ska senast fredagen den 2 oktober 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan görs skriftligt till Västsvensk Logistik AB (publ), Att: Caroline Whitelocke, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.

Poströstning (förhandsröstning)

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se. Formuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, måste vara Västsvensk Logistik AB (publ) tillhanda senast fredagen den 2 oktober 2020. Formuläret i original samt eventuella behörighetshandlingar kan skickas med post till Västsvensk Logistik AB (publ), Att: Caroline Whitelocke, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller så kan ifyllt och undertecknat formulär samt eventuella behörighetshandlingar skickas med e-post till [email protected].

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 30 september 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.vastsvensklogistik.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren eller ombudet för aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 10. Beslut om styrelsearvode
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Beslut om revisorsarvode
 13. Val av revisionsbolag eller revisorer
 14. Beslut om ändring av bolagsordning
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
 16. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8.b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Styrelse och revisor (ärendena 9 - 13)

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och ingen suppleant (ärende 9).

Styrelsearvode på sammantaget 400 000 kr för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 100 000 kr samt övriga fyra ledamöter 75 000 kr vardera (ärende 10).

Styrelsen föreslår omval av Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik och Peter Bredelius samt nyval av Lennart Karlsson och Carl Janson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma; Per-Olof Persson föreslås väljas om till styrelsens ordförande (ärende 11). Stefan Björkqvist har avböjt omval.

Lennart Karlsson är styrelseledamot och VD i Aspelin-Ramm Fastigheter AB. Lennart Karlsson äger via bolag cirka 10,2 % av aktierna i bolaget. Carl Janson är grundare och styrelseledamot i One S AB. Carl Janson är även styrelseledamot i bl.a. JT Group AB samt grundare och ordförande i Blake Lake Advisory Services. Carl Janson äger via bolag cirka 4,1 % av aktierna i bolaget.  

Arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 12). Till ny revisor föreslås revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat avsikten att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor (ärende 13).

Beslut om ändring av bolagsordning (ärende 14)

Mot bakgrund av att aktiebolagslagen ändrats på så sätt att ordet "firma" ersatts med ordet "företagsnamn" föreslår styrelsen att stämman beslutar om motsvarande ändring av § 1 i bolagsordningen. Följande lydelse föreslås:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Västsvensk Logistik AB (publ).

Mot bakgrund av att aktiebolagslagens bestämmelser om avstämningsdag för deltagande i bolagsstämma har ändrats föreslår styrelsen även att stämman beslutar om motsvarande ändring av § 7 i bolagsordningen. Följande lydelse föreslås:

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

För att få delta vid bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

För giltigt beslut måste minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Smärre justeringar (ärende 15)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 450 000 aktier, motsvarande 2 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2019 - 30 april 2020 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 17 september 2020, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.vastsvensklogistik.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm den 10 september 2020 

VÄSTSVENSK LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark
+46 70- 688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.