Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 augusti 2018 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm 

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 augusti 2018.

För att underlätta planeringen inför stämman uppmanas aktieägare som vill delta i stämman att anmäla sig till bolaget senast fredagen den 10 augusti 2018. Anmälan bör göras skriftligt till Västsvensk Logistik AB (publ) Att: Linda Marthon, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 10 augusti 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.vastsvensklogistik.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. För att underlätta planeringen uppmanas aktieägaren eller ombudet för aktieägaren att anmäla antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
    koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
    koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 

9. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
10. Beslut om styrelsearvode
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Beslut om revisorsarvode
13. Val av revisionsbolag eller revisorer
14. Beslut om ändring av bolagsordning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid
      bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
16. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8.b och 8.c)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 8 kr och 10 öre per aktie, dvs. sammanlagt 19 845 000 kr, för räkenskapsåret 27 oktober 2017 - 30 april 2018. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen om 2 kr och 10 öre per aktie vid första tillfället, dvs. sammanlagt 5 145 000 kr och därefter med 2 kr per aktie vid efterföljande tre utbetalningstillfällen, dvs. sammanlagt 4 900 000 kr per utdelningstillfälle. Det föreslås att avstämningsdagarna för utdelning ska vara den 20 augusti 2018, den 19 november 2018, den 18 februari 2019 samt den 20 maj 2019.  

Styrelse och revisor (ärendena 9 - 13)

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant (ärende 9).

Styrelsearvode på sammantaget 225.000 kr för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 75.000 kr samt övriga tre ledamöter 50.000 kr vardera (ärende 10).

Omval av Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik, Stefan Björkqvist och Peter Bredelius till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma; Per-Olof Persson föreslås väljas om till styrelsens ordförande (ärende 11).

Arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 12). Omval av Deloitte AB som revisionsbolag med Christoffer Helgesen som huvudansvarig revisor (ärende 13).

Ändring av bolagsordning (ärende 14)

För att underlätta planeringen av bolagsstämmor föreslår styrelsen att 7 § bolagsordningen ändras genom att följande stycke läggs till:

"För att få delta vid bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig, samt antalet biträden, till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman."

För att beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman röstar för beslut om ändring av bolagsordning.

Smärre justeringar (ärende 15)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 450 000 aktier, motsvarande 2 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen för räkenskapsåret 27 oktober 2017 - 30 april 2018 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 26 juli 2018, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.vastsvensklogistik.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm den 12 juli 2018

VÄSTSVENSK LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Blanke, VD
+46 70-959 46 78
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market (f.d. Aktietorget).