Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Investeringar i Västsvensk Logistik beslutade

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Västsvensk Logistik") har idag vid extra styrelsemöte beslutat att genomföra flera större investeringar under 2019. Dels skall resten av ventilationsaggregaten bytas ut till en kostnad om 4,1 miljoner kronor och dels skall en sprinklertank installeras till en beräknad kostnad om 9 miljoner kronor.

Vid bolagets notering hade den tekniska konsulten genomfört endast en okulär besiktning av samtliga fem ventilationsaggregat, som har visat sig vara i mycket sämre skick än vad konsulten bedömde. Två har nu bytts ut och resterande tre skall bytas under året. Kostnaderna för utbyten är dubbelt så höga än vad som framgick av den tekniska DD-rapporten, som varit grund till investerings- och underhållsbudgeten vid noteringen.

Installation av sprinklertanken är obligatorisk. Kravet, som kommer från Mölndals kommun, var inriktad redan till förra fastighetsägaren. Installationen var medräknad av den tekniska konsulten i DD-rapporten till en kostnad om 2,5 miljoner kronor, men den kommer att uppgå till 9 miljoner.

Sammantaget skall bolaget under resterande delen av 2019 investera 9,6 miljoner kronor mer i fastigheten än vad som framgick av tekniska konsultens DD-rapporter under noteringsprocessen och av budgeten, som togs fram inför noteringen.

Det är av yttersta vikt för hyresgästen KappAhl att fastighetsägaren genomför investeringarna snarast möjligt. KappAhl har under senare år investerat i både robotanläggningen i logistikbyggnaden och i uppdateringen av kontorshusets funktioner. Fastighetsägaren har ansvaret för investeringar och utbyte av byggnadsdelar, även om driften och största delen av löpande underhållet är hyresgästens ansvar. Det nuvarande hyresavtalet sträcker sig till 2027.

Trots de stora investeringarna, avser styrelsen föreslå för bolagsstämman i augusti att bibehålla den av prospektet redovisade prognostiserade utdelningen om 7,2 %, motsvarande 7,20 kr per aktie, att utbetalas kvartalsvis.

För mer information vänligen kontakta:

Per-Olof Persson, ordförande
+46(0)703- 09 72 80
[email protected]

Maarit Nordmark, VD
+46 (0)70 - 688 63 83
[email protected]

Denna information är insiderinformation som Västsvensk logistik AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13. maj 2019.