Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Information om påverkan av coronakrisen och om hyresgästens minskade inbetalning av hyra samt förslag om uppskjuten utbetalningsdag för utdelning

KappAhl Sverige AB har erlagt endast 50% av hyran för april månad. Förhandlingar om resterande hyresbetalningar pågår och Västsvensk Logistik AB har därför ännu inte åberopat hyresgarantin. Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att senarelägga den avstämningsdag för utdelning som skulle ha infallit den 15 maj 2020.

Med anledning av både det rådande osäkra marknadsläget och kraftigt sjunkande omsättning under den senaste månaden, har bolagets största hyresgäst, KappAhl Sverige AB, aviserat behov av hyreslättnader. Ökningen av hyresgästens näthandel har ännu inte kompenserat bortfallet av butiksförsäljningen, som orsakas av den pågående coronakrisen.

KappAhl Sverige AB, som är den största hyresgästen i fastigheten, har erlagt endast 50% av hyran för april 2020. Bolaget och hyresgästen för förhandlingar om hyresbetalningar och hyresgarantin har därför ännu inte tagits i anspråk. Enligt hyresavtalet erlägger KappAhl hyran månadsvis i förskott. Det kan inte uteslutas att ytterligare förseningar med hyresinbetalning blir aktuella.

Vid årsstämman den 14 augusti 2019 beslutades om en utdelning för räkenskapsåret 1 maj 2018 - 30 april 2019, att utbetalas vid fyra tillfällen varav det sista utbetalningstillfället infaller med avstämningsdag den 15 maj 2020 med ett belopp om totalt 4 287 500 kr (1 kr och 75 öre per aktie).

För det fall att Västsvensk Logistik AB i närtid tvingas acceptera eftersläpningar med hyran samtidigt som den tidigare aviserade kostnaden för sprinklertanken förfaller till betalning, skulle en utbetalning av utdelningen hota bolagets likviditet. Mot bakgrund av ovanstående och av försiktighetsskäl då det inte är möjligt att bedöma hur stor eller långvarig påverkan som pandemin kan komma att medföra, kommer bolagets styrelse att kalla till en extra bolagsstämma för att skjuta upp den avstämningsdag för utdelning som skulle ha infallit den 15 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maarit Nordmark, VD

+46 706 88 63 83

[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Denna information är insiderinformation som Västsvensk Logistik AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl 08.15.