Nyheter

Information om överenskommelse med största hyresgästen om anstånd med hyresbetalning

KappAhl Sverige AB och Västsvensk Logistik AB (publ) har idag ingått ett tilläggsavtal som innebär anstånd med att betala 50% av hyran under april månad.

Som meddelats tidigare, har bolagets största hyresgäst, KappAhl Sverige AB, aviserat behov av hyreslättnader. Ökningen av hyresgästens näthandel har ännu inte kompenserat bortfallet av butiksförsäljningen, som orsakas av den pågående coronakrisen.

Västsvensk Logistik AB och KappAhl Sverige AB, som är den största hyresgästen i fastigheten, har tillsammans kommit fram till en för båda parter konstruktiv lösning om att bevilja anstånd med att betala 50% av hyran för april 2020. Hyresvärden kommer att utreda möjligheterna för att söka statligt extrainsatt stöd för 25% av bashyran. Det kan inte uteslutas att ytterligare anstånd med hyran blir aktuella.

Enligt tidigare pressmeddelande kommer bolagets styrelse att kalla till en extra bolagsstämma för att skjuta upp den avstämningsdag för utdelning som skulle ha infallit den 15 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. 

Denna information är insiderinformation som Västsvensk Logistik AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl 10.30.

Filer för nedladdning