Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Delårsrapport 1 november 2021 - 31 januari 2022 Västsvensk logistik AB (publ) - MAR-etikett tillfogats

Bolagets delårsrapport saknade MAR-etikett. MAR-etikett har lagts till och den korrigerade rapporten ersätter den rapporten som publicerades kl 08.30 i dag. Inga ändringar har företagits i innehållet.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef                                          Maarit Nordmark, VD
+ 46 70-169 64 01                                                            +46 70-688 63 83
[email protected]                                                [email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt ägt, förvaltat och hyrt ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.