Nyheter

Delårsrapport 1 november 2021 - 31 januari 2022 Västsvensk logistik AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

  • Hyresintäkterna uppgick till 10 084 (9 962) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 261 (6 191) Tkr vilket motsvarar 2,56 (2,53) kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (-63) Tkr för perioden.
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 962 (4 822) Tkr, motsvarande 2,03 (1,97) kr per aktie.
  • Bolaget ingick i ett köp- och försäljningsavtal med Revelop AB, som köpte bolagets dotterbolag, som i sin tur äger bolagets enda fastighet med KappAhl AB som hyresgäst.
  • Bolagsstämman godkände försäljningen i januari.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Försäljningen av dotterbolaget fullföljdes den 22 februari 2022 och Revelop tillträdde fastigheten via bolagssköp.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
[email protected]                                       

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt ägt, förvaltat och hyrt ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Västsvensk logistik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl 08.30.