Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Delårsrapport 1 november 2021 - 31 januari 2022 Västsvensk logistik AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

  • Hyresintäkterna uppgick till 10 084 (9 962) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 261 (6 191) Tkr vilket motsvarar 2,56 (2,53) kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (-63) Tkr för perioden.
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 962 (4 822) Tkr, motsvarande 2,03 (1,97) kr per aktie.
  • Bolaget ingick i ett köp- och försäljningsavtal med Revelop AB, som köpte bolagets dotterbolag, som i sin tur äger bolagets enda fastighet med KappAhl AB som hyresgäst.
  • Bolagsstämman godkände försäljningen i januari.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Försäljningen av dotterbolaget fullföljdes den 22 februari 2022 och Revelop tillträdde fastigheten via bolagssköp.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
[email protected]                                       

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt ägt, förvaltat och hyrt ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Västsvensk logistik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl 08.30.