Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Hyresintäkter 9 953 Tkr.
 • Driftnetto 9 611 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 364 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,60 kr.
 • Resultat efter skatt 4 986 Tkr.
 • Resultat per aktie 2,04 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga västentliga händelser finns att rapportera efter balansdagen.

VÄSTSVENSK LOGISTK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterdotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL - KONCERNEN

Bolaget bildades 27 oktober 2017 och var vilande fram till att fastigheten förvärvades i januari 2018. Historiska jämförelsesiffror saknas därmed.

Belopp i Tkr om ej annat anges. 

Finansiell översikt och nyckeltal, 1 maj 2018-31 jul 2018
Totala intäkter 9 953
Driftnetto 9 611
Förvaltningsresultat 6 364
Resultat efter skatt 4 986

Finansiell ställning, 31 jul 2018
Förvaltningsfastighet 645 000
Eget kapital 243 248
Fastighetslån 398 000

Kassaflöde, 1 maj 2018-31 jul 201
Löpande verksamheten (netto) 4 264
Investeringsverksamheten (netto) 0
Finansieringsverksamheten (netto) -1 000
Likvida medel vid periodens slut 26 966

Nyckeltal per aktie, 31 jul 2018
Förvaltningsresultat per aktie, kr 2,60
Resultat per aktie före utspädning, kr 2,04
Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,04
Eget kapital per aktie, kr 99,28
Börskurs per aktie, kr 112,50
Börskurs/Eget kapital, % 113

Antal utestående aktier 2 450 000

VD HAR ORDET

Verksamheten har en stor andel fasta intäkter och kostnader och utvecklingen under perioden ligger i linje med den bolagsbeskrivning som finns på finns på bolagets hemsida.

I samband med transaktionen åtog sig säljaren att byta ut samtliga armaturer i logistikdelen. Arbetena är slutförda. Kostnaderna om fem miljoner kronor tas i sin helhet av säljaren.

Vi har ett gott samarbete med hyresgästerna och fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans.

FASTIGHETEN

Fastigheten innehas med äganderätt och utgörs av en logistikbyggnad och kontorsbyggnad belägna i Mölndal, cirka 12 km från centrala Göteborg. Den totala uthyrbara ytan uppgår till 48,064 m2, varav 39,042 m2 utgörs av logistikytor och 9,022 m2 av kontorsytor. Byggnaderna uppfördes 1981 och byggdes ut 2002. Den totala tomtytan uppgår till 53,192 m2.

Fastighetens läge lämpar sig väl för logistikändamål då mikroläget, med närhet till motor-vägarna E6 samt E20, möjliggör leverans till kunder via såväl lastbil, tåg, båt samt flyg. Det direkta närområdet har under senare år sett ökad aktivitet inom bostadsutveckling och enligt Mölndal Kommun uppskattas att cirka 11,000 nya bostäder kommer byggas inom de närmaste 10 åren.

HYRESAVTAL 

Fastigheten är uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerar 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. KappAhl använder fastigheten som sitt centrallager och huvudkontor och tillgodoser 360 butiker med varor i fyra länder samt e-handel genom fastigheten.

KappAhls hyreskontrakt löper t.o.m. oktober 2027 med en ömsesidig uppsägningstid på 12 månader och de två mindre kontorshyreskontrakten löper t.o.m. juni 2019 samt april 2020.

Hyresvärdet för 2018 uppgår till 38 858 Tkr exklusive fastighetsskatt. KappAhls bashyra justeras med 90% av förändringen av KPI med basår 2012.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 1 MAJ - 31 JULI 2018   

Generellt

Västsvensk Logistik AB bildades 27 oktober 2017 och var vilande fram till att fastigheten förvärvades i januari 2018. Historiska jämförelsetal för perioden saknas.

Intäkter

Koncernens hyresintäkter uppgick under perioden till 9 953 Tkr inklusive utdebiterad fastighetsskatt om 215 Tkr.

Kostnader

Fastighetskostnader inklusive kostnader för underhåll uppgick för perioden till 343 Tkr, vilket motsvarar 7,13 kr/kvm. Underhållskostnaderna uppgick till 40 Tkr.

KappAhl Sverige AB har eget avtal för el och övriga mediakostnader.

De centrala administrationskostnaderna under perioden uppgick till 4 027 Tkr.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader netto för perioden 1 maj 2018 - 31 juli 2018 uppgick till 2 764Tkr, varav räntekostnader på fastighetslån 2 532 Tkr.

Värdeförändringar

Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgår till 0 Tkr. Under året genomförda investeringar uppgår till 0 Tkr.

Skatt

Koncernen redovisar en uppskjuten skattekostnad på -281 Tkr, varav -325 Tkr är hänförlig till förändring i temporära skillnader och 44 Tkr är avser förändring i underskottsavdrag.
Koncernen redovisar en verklig skatt om -1 096 Tkr.

Resultat

Förvaltningsresultatet, dvs resultat exklusive värdeförändringar, uppgick för perioden 1 maj 2018 till 31 juli till 6 364 Tkr. Detta motsvarar 2,60 kr per aktie. Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 986 Tkr, motsvarande 2,04 kr per aktie.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 255 Tkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 Tkr.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 000 Tkr.
Periodens kassaflöde uppgick netto till 3 255 Tkr.

FINANSIERING 

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 243 248 Tkr. Beslutad med ännu ej utbetald utdelning om 19 845 Tkr, motsvarande 8,10 kr per aktie har skuldförts.

Räntebärande skulder

I samband med förvärvet av fastigheten tecknade bolagets indirekta dotterbolag, Västsvensk Logistik Propco AB ("Propco"), ett femårigt kreditavtal med Deutsche Pfandbriefbank AG. Lånebeloppet uppgår till 400 000 Tkr.

Som säkerhet för lånet har bolaget, tillsammans med sitt dotterbolag Västsvensk Bidco AB ("Bidco"), ställt borgen (proprie-borgen), pantsatt sina aktier i Bidco och ställt pant över vissa aktieägarlån. Vidare har Bidco pantsatt sina aktier i Propco och sina rättigheter under förvärvsavtalet avseende Propco. Propco har som låntagare ställt säkerhet över vissa bankkonton, sin fastighetsförsäkring, vissa fastighetsinteckningar och vissa hyresavtal.

Lånet löper med en fast årlig ränta på 2,485%. Den årliga amorteringen uppgår till 1% av lånebeloppet (4 000 Tkr) med kvartalsvis betalning och redovisas som kortfristig skuld. Vid utgången av perioden uppgick låneskulden till 398 000 Tkr.

Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor rörande belåningsgrad och räntetäckningsgrad.

Likviditet

Bolagets räntebärande tillgångar den 31 juli 2018 uppgick till 26 966 Tkr.

Tillgänglig likviditet inkluderar förskottshyra från med 4 253 Tkr. Bolaget har även en upplupen skuld avseende ränta på fastighetslån som uppgår till 434 Tkr.

FASTIGHETENS MARKNADSVÄRDE

Bolaget upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards, IFRS. Västsvensk Logistik har valt att redovisa fastigheten till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden.

CBRE har genomfört en marknadsvärdering av fastigheten med värdetidpunkt 2018-04-30. Värdet har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

Kassaflödesanalysen ger ett marknadsvärde för fastigheten Hästägaren 3 vid värdetidpunkten den 30 april 2018 om 645 mkr motsvarande 13 420 kr/kvm.

Inga värdepåverkande investeringar har genomförts under perioden, varför det redovisade fastighetsvärdet uppgår till 645 000 Tkr vid periodens utgång, vilket resulterar i en orealiserad värdeförändring om 0 Tkr för perioden.

AKTIEN OCH ÄGARNA 

Västsvensk Logistik noterades på Spotlight Stock Market (fd Aktietorget) den 29 januari 2018. Bolaget har avtal med Sedermera Fondkommision som likviditetsgarant.

Kursen den 31 juli 2018 uppgick till 112,50 kr vilket motsvarar ett börsvärde på 275 625 Tkr. Kursen vid nyemissionen var 100 kr per aktie. Antal utestående aktier uppgår till 2 450 000.

Styrelsens och ledningens ägande redovisas på hemsidan.

RISKER OCH RISKHANTERING 

Västsvensk Logistik AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer.

Inga förändringar bedöms ha skett gällande bolagets riskfaktorer vilka återfinns på sidan 28 i bolagets årsredovisning för 2017.

ORGANISATION OCH JURIDISK STRUKTUR 

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Bidco AB. Västsvensk Logistik AB (publ) är moderbolag till Västsvensk Bidco AB. Dotterbolaget Västsvensk Bidco AB inlett fusion med sitt helägda dotterbolag Västsvensk Logistik Propco AB.

Västsvensk förvaltas av en extern leverantör, Hestia Fastighetsförvaltning AB. Samtliga ledande befattningar i Västsvensk (vd, finanschef och förvaltningschef) innehas av personal anställd i eller kontrakterad av Hestia. Därtill har bolaget avtal om teknisk förvaltning med Hestia Fastighetsförvaltning AB.

SEGMENTRAPPORTERING 

Västsvensk Logistik bedriver verksamhet inom endast ett segment, fastigheten Hästägaren 3 i Göteborg.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 

Till Västsvensk Logistik AB:s närstående hör styrelseledamoten Stefan Björkqvist som har ett indirekt ägande i Investmentaktiebolaget Cyclops AB vilket är delägare i Hestia Fastighetsförvaltning AB:s moderbolag.

Interna transaktioner mellan moder- och dotterföretag har eliminerats i koncernen.

REVISION 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport juli - oktober 2018 2018-12-28

UTBETALNINGAR AV UTDELNING

 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2018-11-15
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning  2018-11-16

 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2018-11-19

 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2018-11-22

 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-02-14

 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-02-15

 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-02-18

 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-02-21

 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-05-16

 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-05-17

 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-05-20

 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-05-23

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)

+46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Kallebäck Property Invest AB (publ),

+ 46 70-169 64 01, [email protected]           

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se