Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Västsvensk Logistik Bokslutskommuniké 27 oktober 2017 - 30 april 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 FEBRUARI - 30 APRIL

 • Hyresintäkter 9 953 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 4 264 Tkr.
 • Förvaltningsresultat per aktie 1,74 Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 27 OKTOBER 2017 - 30 APRIL

 • Hyresintäkter 13 271 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 5 120 Tkr.
 • Förvaltningsresultat per aktie 2,09 kr.
 • Resultat efter skatt 26 783 Tkr  
 • Resultat per aktie 10,93 kr
 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 8,10 kr per aktie för räkenskapsåret 2018. Utdelningen föreslås att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen med 2,10 kr per aktie vid det första tillfället och därefter med 2,00 kr per aktie vid de efterföljande tre utbetalningstillfällena.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Västsvensk Logistik AB (publ) har vid ordinarie styrelsemöte den 19 juni 2018 tillsatt Maarit Nordmark som VD för bolaget att efterträda nuvarande VD Lars Blanke som går till annan tjänst. VD-bytet kommer att äga rum efter ordinarie årsstämma 2018-08-16.
 • Efter balansdagen har dotterbolaget Västsvensk Bidco AB inlett fusion med sitt helägda dotterbolag Västsvensk Logistik Propco AB. 

VD HAR ORDET

Den absolut största händelsen under 2017 var själva bildandet av Västsvensk Logistik AB. Bolaget som ägde fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal förvärvades i början av januari 2018 och för att åstadkomma en större ägarspridning och bättre handel i aktien valde styrelsen att notera bolaget på handelsplatsen Spot Light Stock Market (fd.Aktietorget), med första handelsdag 29 januari 2018.

Under den korta tiden bolaget ägt fastigheten har fokus varit på att bygga upp en professionell relation med de tre hyresgästerna där konfektionsföretaget KappAhl Sverige AB står för 97% av hyresintäkterna. Övriga hyresgäster är Jan Håkansson Byggplanering AB och Technology Solutions & Integration AB. Målsättningen är att hyresgästerna med, KappAhl i spetsen, skall uppleva fastigheten och Västsvensk Logistik som det bästa alternativet rörande lokaler och förvaltning för att långsiktigt växa och utveckla sina verksamheter.

Hyresvärdens långsiktighet är alltid ledord för hyresgäster och vi kommer att fortsätta att kontinuerligt investera i och utveckla fastigheten. I början av 2018 inleddes utbyte av samtliga distributionsdelens belysningsarmaturer för att förbättra arbetsmiljö och trivsel i fastigheten. Kostnaden för detta beräknas uppgå till ca 5 mkr.

Räkenskapsåret är förkortat och stäcker sig mellan 27 oktober 2017 och 30 april 2018. Förvaltningsresultatet motsvarar vad som tidigare kommunicerats och uppgick till 5 120 Tkr vilket motsvarar 2,09 kr/aktie.

Vi ser med stor tillförsikt an det fortsatta arbetet med att ge fastighetens hyresgäster ett professionellt bemötande och utveckla fastighetens potential 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport maj-juli 2018 2018-09-28

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]
Lars Blanke, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+ 46 70 959 46 78, [email protected]
Eller gå till bolagets hemsida

Denna information är sådan information som Västsvensk Logistik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 8.00.

VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB.

Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market (fd. Aktietorget).