Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Bokslutskommuniké 2021/2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2022-02-01 - 2022-04-30

  • Totala intäkter uppgick till 75 (300) Tkr.
  • Resultat före skatt uppgick 34 651 (-331) Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 34 784 (-263) Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2021-05-01 - 2022-04-30

  • Totala intäkter uppgick till 975 (1 200) Tkr.
  • Resultat före skatt uppgick 46 110 (-1 538) Tkr. I resultat före skatt ingår utdelning från dotterföretag med 26 863 Tkr samt resultat från försäljning av dotterföretag med 21 297 Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 46 531 (-1 222) Tkr.
  • Bolaget har under räkenskapsåret verkställt utdelning om totalt 5,25 kr per aktie, totalt 12 862 500 kr, till dess aktieägare.
  • Bolaget har under året erhållit extra utdelning om 14 000 000 kr från dotterbolaget.
  • Under räkenskapsåret har bolaget avyttrat dotterföretaget Västsvensk Logistik Propco AB, ägare till fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Försäljningen av dotterbolaget godkändes på bolagsstämma den 21 januari 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman att en utbetalning om 103,65 kr per aktie genom en så kallad aktiesplit och automatiskt inlösen. Styrelsen avser även att föreslå att bolagets aktier avnoteras från Spotlight Stockmarket samt att bolaget träder i frivillig likvidation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef                                 Maarit Nordmark, VD
+46 701 69 64 01                                                     +46 706 88 63 83
[email protected]                                    [email protected]

Denna information är sådan information som Västsvensk Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 kl 08.30.

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt ägde, förvaltade och hyrde ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market