Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Bokslutskommuniké 1 maj 2019 - 30 april 2020

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2020-02-01-2020-04-30

 • Hyresintäkter 10 313 (10 154) Tkr.
 • Driftnetto 9 809 (9 827) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 562 (6 481) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,68 (2,65) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2019-05-01-2020-04-30

 • Hyresintäkter 40 947 (40 006) Tkr.
 • Driftnetto 37 133 (37 162) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 23 935 (23 596) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 9,77 (9,63) kr.
 • Resultat efter skatt -4 655 (20 295) Tkr.
 • Resultat per aktie -1,90 (8,28) kr.
 • De två mindre hyresgästerna i den separata delen av kontorsbyggnaden har sagt upp sina kontrakt och lokalerna har satts ut för uthyrning.
 • Fyra ventilationsaggregat har under året bytts ut till en total kostnad om 4,1 Mkr varav 50% av kostnaden för utbytet har resultatförts under året och 50% aktiverats.
 • Arbetet med att installera en ny sprinklertank till en totalkostnad om 9 Mkr beräknas vara slutfört under sommaren. Upparbetade kostnader per balansdagen uppgår till 3,2 Mkr.
 • Fastighetens marknadsvärde per 2020-04-30 uppgår till 623 000 Tkr enligt den årliga externa värderingen. Detta har resulterat i en orealiserad värdeförändring om -28 215 Tkr, vilket har orsakat ett negativt resultat i bolaget.
 • Covid-19 kommer att ha en viss påverkan på både bolagets omvärld och verksamhet  under 2020. Vi följer händelserna noga och anpassar verksamheten allt eftersom situa-tionen både i omvärlden och för vår hyresgäst tydliggörs. I dagsläget kan ingen tala om vare sig när krisen är över eller på vilket sätt världen påverkas på längre sikt.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,00 kr per aktie för räkenskapsåret.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Covid-19 kommer att ha en viss påverkan på både bolagets omvärld och verksamhet  under 2020. Vi följer händelserna noga och anpassar verksamheten allt eftersom situationen både i omvärlden och för vår hyresgäst tydliggörs. I dagsläget kan ingen tala om vare sig när krisen är över eller på vilket sätt världen påverkas på längre sikt. Styrelse och ledning följer utvecklingen noga vad gäller coronakrisens påverkan på konfektionsmarknaden och därigenom hyresgästen. Hittills har bolaget inte behövt lämna några hyresrabatter och har därmed ingen hyresförlust under bokslutsåret. Anstånd med att betala halva månadshyror för april och maj har avtalats. Hyrorna ska vara fullbetalda till slutet av augusti 2020. Hyra för juni månad har erlagts i sin helhet.
 • Den extra bolagsstämman 2020-04-28 beslutade att senarelägga den kvarstående utbetalningen av den tidigare beslutade utdelningen om totalt 4 287 500 kr med avstämningsdag den 15 maj 2020. Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för denna utdelning, dock att avstämningsdagen inte får infalla senare än dagen för nästkommande årsstämma i bolaget.
 • Västsvensk Logistik AB och KappAhl Sverige AB har tillsammans kommit fram till en för båda parter konstruktiv lösning om att bevilja anstånd med att betala 50% av hyran för april och maj 2020. Hyran för juni månad är erlagd i sin helhet, utan anstånd. Anståndet för april och maj gäller till den 31 augusti 2020

VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB.

Fastigheten har under året varit uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerat 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. De två mindre kontorshyreskontrakten har löpt till april respektive juni 2020.Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Bolaget har fortsatt på den inslagna vägen och stärkt relationerna med hyresgästen genom att kraftigt investera i fastigheten. Bolaget har i snabb takt genomfört de stora nödvändiga underhållsåtgärder, som framkom i samband med bolagets grundande, men som tyvärr inte var fullständigt dokumenterade vid den tidpunkten. Årets största enskilda åtgärd är den efterlängtade förstärkningen av brandskyddet genom den pågående installeringen av sprinklertanken, som tas i bruk under sommaren 2020.  Därutöver har fyra ventilationsaggregat bytts ut och därmed har samtliga fem aggregat bytts ut under åren 2019 - 20. Bolaget har också reparerat lagerdelens takbrunnar. Byggnadernas drift och förvaltning sker i gott samarbete med KappAhl.

Konfektionsföretaget KappAhl Sverige AB stod under året för 97% av hyresintäkterna. Övriga hyresgäster var Jan Håkansson Byggplanering AB och Technology Solutions & Integration AB. Efter räkenskapsårets utgång har de båda mindre hyresgästerna lämnat sina lokaler och uthyrningsarbete pågår. Den ekonomiska vakansen är cirka 3 %. Uthyrningsarbetet påverkas negativt av den pågående coronakrisen.

Räkenskapsåret är det andra helåret i bolagets historia. Förvaltningsresultatet uppgick till 23 935 Tkr vilket motsvarar 9,77 kr/aktie.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret. Detta förklaras med både att bolaget under året har genomfört stora investeringar från kassaflödet och att styrelsen och bolagsledningen inte kan prognostisera framåt vad gäller coronakrisens påverkan på konfektionsmarknaden och därigenom på hyresgästen. Det är dock glädjande att inga stora kvarvarande nödvändiga investeringar står för dörren. Trots det är styrelsens och bolagsledningens gemensamma uppfattning att bolagets kassa behöver stärkas för att skapa en buffert inför framtiden. Detta ska ses både som försiktighetsåtgärd och förberedelse för att den världsomfattande pandemins verkan för bolaget förvärras ytterligare. Skulle pandemin avta, har bolaget en möjlighet att arrangera en extrastämma och genomföra en utdelning.

Hittills har bolaget inte behövt lämna några hyresrabatter och har därmed ingen hyresförlust under bokslutsåret. Anstånd med att betala två halva månadshyror har trots allt givits, en för april för bokslutsåret 19/20 och en för maj månad för bokslutsåret 20/21. Hyrorna ska vara fullbetalda före slutet av augusti 2020. Per bokslutsdatum 2020-04-30 uppgår anståndet till 1,6 Mkr och totalt anstånd till 3,2 Mrk exklusive moms. Hyrorna ska vara fullbetalda till slutet augusti 2020. KappAhl har erlagt hyran för juni månad enligt avtalet och inga ytterligare diskussioner om rabatter eller anstånd förs. Uthyrningsarbete pågår för cirka 1 000 kvadratmeter kontor. De tomställda lokalerna är i gott skick, ligger i en egen del i kontorsbyggnaden samt nås med en egen ingång.

Vi ser fram emot fortsatt utveckling av fastigheten tillsammans med hyresgästerna.

Maarit Nordmark
VD

ÅRSSTÄMMA

Styrelsen avser att kalla bolagets aktieägare till årsstämma kl.15.00 den 8 oktober 2020.

Kallelse publiceras på www.vastsvensklogistik.se.

Årsredovisning för 2020 finns tillgänglig på bolaget hemsida den 29 juni 2020.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Kvartalsrapport maj 2020 - juli 2020      2020-09-30

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,00 kr per aktie för räkenskapsåret.

Rapporten i sin helhet bifogas.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]          

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se