Bolagsverket har i beslut den 26 september 2022 beslutat att Västsvensk Logistik AB ska träda i likvidation. Advokat Linda Schenholm på Advokatfirman Carler AB har utsetts till likvidator. Likvidatorn går in i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut (6 månader), och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets eventuella återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare.

Likvidationen kan inte avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn ska så snart som möjligt efter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Nyheter

Bokslutskommuniké 1 maj 2018 - 30 april 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2019-02-01-2019-04-30

 • Hyresintäkter 10 154 (9 953) Tkr.
 • Driftnetto 9 827 (9 491) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 481 (4 264) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,65 (1,74) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2018-05-01-2019-04-30

 • Hyresintäkter 40 006 (13 271) Tkr.
 • Driftnetto 37 162 (12 722) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 23 596 (5 120) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 9,63 (2,09) kr.
 • Resultat efter skatt 20 295 (26 783) Tkr.
 • Resultat per aktie 8,28 (10,93) kr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,20 kr per aktie för räkenskapsåret. Utdelningen föreslås att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 1,95 kr per aktie vid det första tillfället och 1,75 kr per aktie vid resterande tillfällen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter balansdagen har beslut fattats om att genomföra flera större investeringar i fastigheten under 2019. Dels skall resten av ventilationsaggregaten bytas ut till en kostnad om 4,1 miljoner kronor och dels skall en sprinklertank installeras till en beräknad kostnad om 9 miljoner kronor.

Investeringarna bedöms inte påverka utdelningsnivån i bolaget.

 VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som sedan fusionen med Västsvensk Bidco AB är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Bolaget har fortsatt på den inslagna vägen och stärkt relationerna med hyresgästerna bl.a. genom att kraftigt investera likvida medel i fastigheten. Vi har prissatt de underhålls åtgärder, som framkom i samband med bolagets grundande, och ökat takten. Årets största enskilda åtgärd är den efterlängtade förstärkningen av brandskyddet genom den pågående installeringen av sprinklertanken. Därutöver pågår det i skrivande stund utbyte av samtliga ventilationsaggregat. Bolaget har också investerat i takskydd och hyresgästen har genomfört takbesiktningar och ska därefter genomföra spolningar och reparationer av bl.a. takbrunnar. Samtliga distributionsdelens belysningsarmaturer är utbytta till en kostnad på fem miljoner kronor för att förbättra arbetsmiljö och trivsel i fastigheten. Husets drift och förvaltning sker i gott samarbete med hyresgästerna.

Räkenskapsåret är det första helåret i bolagets historia. Förvaltningsresultatet uppgick till 23 596 Tkr vilket motsvarar 8,28 kr/aktie. Som VD är jag glad och nöjd för att, trots alla stora in-vesteringar som tagits från kassaflödet, kunna föreslå stämman den i prospektet prognostiserade utdelningen om 7,2% för det kommande räkenskapsåret.

Vi tar med stor tillförsikt an det fortsatta arbetet med att professionellt utveckla fastighetens potential tillsammans med våra fina hyresgäster.

FASTIGHETEN

Fastigheten innehas med äganderätt och utgörs av en logistikbyggnad och en kontorsbyggnad belägna i Mölndal, cirka 12 km från centrala Göteborg. Den totala uthyrbara ytan uppgår till 48,064 m2, varav 39,042 m2 utgörs av logistikytor och 9,022 m2 av kontorsytor. Byggnaderna uppfördes 1981 och byggdes ut 2002. Den totala tomtytan uppgår till 53 192 m2.

Fastighetens läge lämpar sig väl för logistikändamål då mikroläget, med närhet till motor-vägarna E6 samt E20, möjliggör leverans till kunder via såväl lastbil, tåg, båt samt flyg. Det direkta närområdet har under senare år sett ökad aktivitet inom bostadsutveckling och enligt Mölndal Kommun uppskattas att cirka 11 000 nya bostäder kommer byggas inom de närmaste 10 åren.

HYRESAVTAL

Fastigheten är uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerar 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. KappAhl använder fastigheten som sitt centrallager och huvudkontor och tillgodoser 360 butiker med varor i fyra länder samt e-handel genom fastigheten.

KappAhls hyreskontrakt löper t.o.m. oktober 2027 med en ömsesidig uppsägningstid på 12 månader och de två mindre kontorshyreskontrakten löper t.o.m. april resp. juni 2020.

Hyresvärdet för 2019 uppgår till 39 756 (38 858) Tkr exklusive fastighetsskatt. KappAhls bashyra justeras med 90% av förändringen av KPI med basår 2012.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN - KONCERNEN

Generellt
Västsvensk Logistik AB bildades 27 oktober 2017 och var vilande fram till att fastigheten förvärvades i januari 2018.

Kommentarerna gällande bolagets finansiella utveckling för helåret gäller även för fjärde kvartalet.

Intäkter
Koncernens hyresintäkter uppgick under perioden 1 maj 2018 - 30 april 2019 till 40 006 (13 271) Tkr inklusive utdebiterad fastighetsskatt om 646 (287) Tkr.

Koncernens hyresintäkter för fjärde kvartalet uppgick till 10 154 (9 953) Tkr inkl. utdebiterad fastighetsskatt om 10 154 (9 953) Tkr.

Kostnader
Fastighetskostnader inklusive kostnader för underhåll uppgick för perioden till 2 844 (549) Tkr, vilket motsvarar 59,18 (11,42) kr/kvm. Underhållskostnaderna uppgick till 1 620 (8) Tkr. Fastighetskostnaderna för fjärde kvartalet uppgick till 327 (463) Tkr, vilket motsvarar 6,80 (9,63) kr per kvm.

KappAhl Sverige AB har eget avtal för el och övriga mediakostnader. Därutöver faller största delen av driftkostnader och löpande underhåll på hyresgästen.

De centrala administrationskostnaderna för räkenskapsåret uppgick till 2 643 (4 027) Tkr.
För fjärde kvartalet uppgick de centrala administrationskostnaderna till 669 (2 290) Tkr.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader netto för perioden 1 maj 2018 till 30 april 2019 uppgick till 10 922 (3 576) Tkr, varav räntekostnader på fastighetslån 10 021 (3 031) Tkr. Finansiella kostnader netto för fjärde kvartalet uppgick till 2 677 (2 937) Tkr.

Värdeförändringar
Fastighetens orealiserade värdeförändring under perioden uppgår till 1 000 Tkr. Under året genomförda investeringar uppgår till 0 Tkr. Information om fastighetens marknadsvärde återfinns på sidan 7.

Skatt
Koncernen redovisar en uppskjuten skattekostnad på -117 Tkr, varav -333 Tkr är hänförlig till förändring i temporära skillnader och 266 Tkr är avser förändring i underskottsavdrag.
Koncernens aktuella skattekostnad uppgår till 4 185 Tkr.

Resultat
Förvaltningsresultatet, dvs resultat exklusive värdeförändringar, uppgick för perioden 1 maj 2018 till 30 april 2019 till 23 596 (5 120) Tkr. Detta motsvarar 9,63 (2,09) kr per aktie. 
Periodens resultat efter skatt uppgick till 20 295 (26 783) Tkr, motsvarande 8,28 (10,93) kr per aktie.

Förvaltningsresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 6 481 (4 263) Tkr, vilket motsvarar 2,65 (1,74) kr per aktie och periodens resultat fjärde kvartalet uppgick till 6 884 (5 246) Tkr, motsvarande 2,81 (2,14) kr per aktie.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18 346 (9 491) Tkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (-616 103) Tkr.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -18 945 (630 323) Tkr.
Periodens kassaflöde uppgick netto till -599 (23 711) Tkr.

FINANSIERING

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 258 557 (258 107) Tkr. Utdelning har under perioden utbetalats med 14 945 Tkr, motsvarande 6,10 kr per aktie. Beslutad med ännu ej utbetald utdelning om 4 900 Tkr, motsvarande 2,00 kr per aktie har skuldförts.

Räntebärande skulder
I samband med förvärvet av fastigheten tecknade bolagets indirekta dotterbolag, Västsvensk Logistik Propco AB ("Propco"), ett femårigt kreditavtal med Deutsche Pfandbriefbank AG. Lånebeloppet uppgår till 400 000 Tkr. Lånet löper med en fast årlig ränta på 2,485%. Den årliga amorteringen uppgår till 1% av lånebeloppet (4 000 Tkr) med kvartalsvis betalning och redovisas som kortfristig skuld. Vid utgången av perioden uppgick låneskulden till 395 000 (399 000) Tkr.

Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor rörande belåningsgrad och räntetäckningsgrad vilka samtliga är uppfyllda.

Likviditet
Bolagets likvida tillgångar den 30 april 2019 uppgick till 23 112 (23 711) Tkr. Tillgänglig
likviditet inkluderar förskottshyra med 4 186 Tkr. Bolaget har även en upplupen skuld
avseende ränta på fastighetslån som uppgår till 430 Tkr. Utdelning om 4 900 Tkr har utbetalats i maj 2019.

FASTIGHETENS MARKNADSVÄRDE

Bolaget upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards, IFRS. Västsvensk Logistik har valt att redovisa fastigheten till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden.

CBRE har genomfört en marknadsvärdering av fastigheten med värdetidpunkt 2019-04-30. Värdet har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken man
genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

Kassaflödesanalysen ger ett marknadsvärde för fastigheten Hästägaren 3 vid värdetidpunkten den 30 april 2019 om 646 mkr motsvarande 13 440 kr/kvm.

Inga värdepåverkande investeringar har genomförts under perioden, varför det redovisade fastighetsvärdet uppgår till 645 000 Tkr vid periodens utgång, vilket resulterar i en orealiserad värdeförändring om 0 Tkr för perioden.

AKTIEN OCH ÄGARNA

Västsvensk Logistik noterades på Spotlight Stock Market (fd Aktietorget) den 29 januari 2018. Bolaget har avtal med Sedermera Fondkommission som likviditetsgarant.

Kursen den 30 april 2019 uppgick till 101,00 kr vilket motsvarar ett börsvärde på 247 450 Tkr. Kursen vid nyemissionen var 100 kr per aktie. Antal utestående aktier uppgår till 2 450 000.

Styrelsens och ledningens ägande redovisas på hemsidan.

RISKER OCH RISKHANTERING

Västsvensk Logistik AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer.

Inga förändringar bedöms ha skett gällande bolagets riskfaktorer vilka återfinns på sidan 28 i bolagets årsredovisning för 2019.

ORGANISATION OCH JURIDISK STRUKTUR

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB (publ).

Västsvensk förvaltas av en extern leverantör, Hestia Fastighetsförvaltning AB. Samtliga ledande befattningar i Västsvensk (vd, finanschef och förvaltningschef) innehas av personal anställd i eller kontrakterad av Hestia. Därtill har bolaget avtal om teknisk förvaltning med Hestia Fastighetsförvaltning AB.

SEGMENTRAPPORTERING

Västsvensk Logistik bedriver verksamhet inom endast ett segment, fastigheten Hästägaren 3 i Göteborg.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Till Västsvensk Logistik AB:s närstående hör styrelseledamoten Stefan Björkqvist som har ett indirekt ägande i Investmentaktiebolaget Cyclops AB vilket är delägare i Hestia Fastighetsförvaltning AB:s moderbolag.

Interna transaktioner mellan moder- och dotterföretag har eliminerats i koncernen.

REDOVISNINGSPRINCIPER

 Västsvensks räkenskaper har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC)

Bolaget publicerar fyra rapporter årligen, varav bokslutskommunikén är en. Denna rapport har upprättats i enlighet med IFRS och IAS 34.

För mer utförlig beskrivning av redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning.

REVISION

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

ÅRSSTÄMMA

Styrelsen avser att kalla bolagets aktieägare till årsstämma kl.16.00 den 14 augusti 2019. Kallelse publiceras på www.vastsvensklogistik.se.

Årsredovisning för 2019 finns tillgänglig på bolaget hemsida den 28 juni 2019.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Kvartalsrapport maj 2019 - juli 2019      2019-09-27

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,20 kr per aktie för räkenskapsåret. Utdelningen föreslås att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 1,95 kr per aktie vid det första tillfället och 1,75 kr per aktie vid resterande tillfällen

 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-08-14
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-08-15
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-08-16
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-08-21
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-11-15
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-11-18
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-11-19
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-11-22
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2020-02-14
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2020-02-17
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2020-02-18
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-02-21
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-05-15
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-05-18
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-05-15
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-05-20

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se