Bolagsordning

 Organisationsnummer 559132-1145

Antagen på extra bolagsstämma den 27 januari 2022.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Västsvensk Logistik AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholm (kommun).

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska förvalta lösöre och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 6 Revisor

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

För att få delta vid bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående:
  a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
  c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 9. Val av:
  a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
  b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall ske.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/5 - 30/4.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).