Bolagsstyrning

Koncernen förvaltas av Retta. I praktiken åtar sig förvaltaren rollen som VD, CFO och COO i koncernen och hanterar koncernens dagliga verksamhet. Förvaltaren rapporterar till bolagets styrelse och verkställer deras instruktioner.

Koncernen har inget kontrakt direkt med VD.

Information om valberedning

På årsstämman som hölls den 19 augusti 2019 beslutades bl.a. om principer för tillsättande av valberedning.

Enligt årsstämmans beslut ska valberedningen  bestå av fyra ledamöter, som ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget, baserat på Euroclear Sweden AB:s ägarstatistik per den 31 december året före det år då årsstämma hålls. Om någon eller några av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska i turordning andra större aktieägare erbjudas att utse en ledamot i valberedningen, dock ska högst sex aktieägare eller ägargrupper kontaktas.

Efter kontakter med aktieägare enligt ovan, kan det konstateras att samtliga tillfrågade aktieägare har avstått från att utse en ledamot i valberedningen. Någon valberedning har därför inte kunnat tillsättas.